ODS

Os Estados membros da ONU adoptaron a finais de 2015 os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible co fin de erradicar a pobreza, protexer o planeta e asegurar a prosperidade para todas as persoas nun prazo de quince anos, de aí que tamén se lles coñeza como Axenda 2030.

Os ODS incorporan metas relativas á loita contra a fame, o acceso á saúde e a educación, a igualdade de xénero ou o coidado do planeta. Todas elas inclúen indicadores que entroncan coas competencias locais, de aí que as administracións locais teñan un papel chave na súa consecución. Deste xeito, os gobernos municipais poden tomar medidas para acadar os ODS na contorna, aliñando as súas políticas coa Axenda 2030, e tamén poden contribuír á súa consecución nos lugares máis desfavorecidos a través da cooperación internacional e da participación en redes coma o Fondo Galego.

Actividades

O Fondo Galego vén realizando desde 2017 diversos foros para promover a implementación da Axenda 2030 no eido local, achegando exemplos de boas prácticas do panorama internacional que resulten inspiradores para os municipios galegos. Ao tempo, impulsou diversas accións para dar a coñecer os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, como a exposición de viñetas ‘Os ODS. Un camiño para acabar coa pobreza e as desigualdades alá e acola’, ou vistosos materiais promocionais como axendas, pins e pulseiras, entre outras actividades.

Intercambios Galicia-Portugal

Os ‘Intercambios Galicia-Portugal: os municipios a prol dos ODS’ puxéronse en marcha en 2019 co financiamento da Xunta de Galicia a fin de avanzar na “localización” da Axenda 2030, é dicir, na integración dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible nas políticas públicas locais. Persoal político e técnico dun concello galego e doutro portugués participan durante dúas xornadas neste troco de experiencias, ben en Galicia ou ben no país veciño, dinamizado por especialistas do Instituto Marquês de Valle Flôr. A través dun coñecemento práctico de iniciativas adaptables á realidade galega, aprovéitanse os avances que os municipios lusos teñen realizado a prol da Axenda 2030 para que os nosos gobernos locais definan estratexias que contribúan a facela realidade.

Concurso ‘Muros que unen’

O Certame de murais arredor dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible ‘Muros que unen’ naceu en 2018 no marco dun convenio co Concello da Coruña destinado a organizar actividades de sensibilización fronte as desigualdades. O concurso ofrece varios espazos para representar distintos ODS, empregando así a arte urbana para dalos a coñecer e, ao tempo, fomentar o pensamento crítico e a participación cidadá na construción de cidades inclusivas. Ducias de artistas de distintos países envían as súas propostas, que logo son seleccionadas por un xurado especializado. As e os gañadores obteñen cadanseu premio de 2.000 euros, alén de facilitarlles todos os recursos necesarios para a realización das obras, que pasan a formar parte da paisaxe urbana.

Recursos

Boas prácticas dos concellos socios

Concello de Guitiriz

Logo de ter participado nos ‘Intercambios Galicia-Portugal’, o Concello de Guitiriz decidiu ofrecer formación sobre a Axenda 2030 a todo o persoal municipal. Deste xeito, impartíronse varios cursos a nivel interno para brindar un primeiro achegamento aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Ademais, no Nadal de 2019 as técnicas e técnicos do Concello realizaron un vídeo para difundir os ODS a través das redes sociais. Teñen previsto asemade instalar unha fonte na Casa Consistorial para empregar a auga da traída municipal.

Concello de Nigrán

A lexislatura arrincou en Nigrán coa creación da primeira Concellería da Axenda 2030 da que tivemos noticia en Galicia, desde a que se impulsa un plan estratéxico para cumprir os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible. Comezouse poñendo en marcha pequenas pero valiosas iniciativas, como servir nos actos municipais auga da billa en botellas de cristal solidarias ou repartir 5.000 bolsas reutilizables entre o pequeno comercio. Ademais, difundíronse os ODS con grandes paneis nas marquesiñas e tamén a través da web municipal.

Concello de Bueu

O goberno municipal de Bueu marcouse para o presente mandato o propósito de potenciar os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible de xeito transversal nas diferentes concellerías, destacando medidas para loitar contra o cambio climático como a colocación de luminarias LED. Para difundir a Axenda 2030, teñen instalada no Centro Social do Mar unha árbore conformada polos 17 ODS. Ademais, en todos os comunicados municipais incorporan o logotipo do rosco de cores.

Concello de Viveiro

Viveiro incorporouse en 2019 ao Pacto dos Alcaldes polo Clima e a Enerxía e comprometeuse, no marco desta adhesión, a redactar un Plan de Acción para a Enerxía Sostible e o Clima no prazo máximo de dous anos. O Concello promove actividades de sensibilización e educación para escolares e, tamén, dirixidas á cidadanía en xeral, por exemplo agasallando bolsas de tea conmemorativas de distintas efemérides nalgúns actos culturais. Ademais, conta con sistemas de xestión medioambiental en diferentes ámbitos municipais, entre outras accións.

Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra encargou en 2019 un estudo para comprobar en que medida os 158 programas que impulsa están a contribuír á consecución dos 17 Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, concretamente a 31 das metas nas que se subdividen e que están vinculadas ás competencias e alianzas do organismo provincial. A diagnose puxo de relevo que a entidade ten un impacto do 91% nestes apartados da Axenda 2030, e fixa como un dos retos de futuro a implicación dos concellos e dos axentes sociais no cumprimento dos ODS.

ODS
ODS 1: Fin da pobreza
ODS 1: Fin da pobreza

Pórlle fin á pobreza en todas as súas formas en todo o mundo.

A pobreza non é só un problema de diñeiro, tamén ten que ver co incumprimento dos dereitos humanos. Entre as manifestacións da pobreza atopamos a fame, a falta dunha vivenda digna e o acceso limitado a servizos básicos como a educación ou a saúde. Tamén a discriminación e a exclusión social, que impide ás persoas empobrecidas participar na toma de decisións que lles afectan.

ODS 2: Fame cero
ODS 2: Fame cero

Pórlle fin á fame.

Pórlle fin á fame, lograr a seguridade alimentaria e a mellora da nutrición e promover a agricultura sustentable.

Actividades como a agricultura ou a acuicultura, canda os recursos dos montes e os océanos, permitirían alimentar a todo o planeta, se se xestionaran de maneira axeitada. No entanto, os mares e os bosques están a sufrir un rápido deterioro debido á sobreexplotación e ao cambio climático. É preciso emprender reformas para garantir a nutrición dos 815 millóns de persoas que pasan fame.

ODS 3: Saúde e benestar
ODS 3: Saúde e benestar

Garantir unha vida sa e promover o benestar para todas as persoas en todas as idades.

Nas últimas décadas aumentou a esperanza de vida e minguou a mortalidade infantil e materna. Tamén se mellorou no acceso á auga limpa e o saneamento e reducíronse a malaria ou a sida. No entanto, cómpre seguir atallando estas e outras enfermidades, como a tuberculose ou a hepatite, así como garantir unha cobertura sanitaria universal e o acceso aos medicamentos.

ODS 4: Educación de calidade
ODS 4: Educación de calidade

Garantir unha educación inclusiva, equitativa e de calidade e promover oportunidades de aprendizaxe durante toda a vida para todas as persoas.

A educación de calidade ha de ser universal, polo que cómpre seguir avanzando na escolarización da rapazada, sobre todo das nenas, e garantir un acceso igualitario tamén para as persoas con discapacidade, os pobos indíxenas e quen se atope nunha situación vulnerable. Será preciso construír instalacións adecuadas, incrementar as bolsas e mellorar a formación do profesorado.

ODS 5: Igualdade de xénero
ODS 5: Igualdade de xénero

Lograr a igualdade entre os xéneros e empoderar a todas as mulleres e nenas.

A pesar dos avances, as mulleres e nenas seguen sufrindo a discriminación e a violencia en todos os lugares do mundo. A igualdade de xénero resulta básica para acadar un mundo pacífico e próspero, polo que é preciso garantila no acceso á educación, á atención médica, a un traballo decente e á representación nas instancias políticas e económicas onde se toman as decisións.

ODS 6: Auga limpa e saneamento
ODS 6: Auga limpa e saneamento

Garantir a dispoñibilidade de auga e a súa xestión sustentable e o saneamento para todas as persoas.

Hai suficiente auga doce no planeta para que todos os seus habitantes teñan acceso a ela, pero boa parte da poboación está afectada pola súa escaseza ou mala calidade. Ao tempo, é preciso ofrecer servizos de saneamento e hixiene que eviten prácticas como, por exemplo, a defecación ao aire libre. A través da cooperación internacional pode mellorarse o subministro e depuración da auga.

ODS 07: Enerxía asequible e non contaminante
ODS 07: Enerxía asequible e non contaminante

Garantir o acceso a unha enerxía alcanzable, segura, sustentable e moderna para toda a poboación.

A enerxía é fundamental para afrontar desafíos no emprego, o cambio climático ou a produción de alimentos, polo que permite transformar en positivo a vida das persoas e do planeta. Deberase garantir o acceso universal a servizos enerxéticos alcanzables, así como aumentar a proporción de fontes renovables. A investigación e a tecnoloxía teñen un papel chave no sector.

ODS 8: Traballo decente e crecemento económico
ODS 8: Traballo decente e crecemento económico

Promover o crecemento económico inclusivo e sustentable, o emprego e o traballo decente para todas as persoas.

A creación de empregos de calidade constitúe un grande desafío para case todos os países, pola falta de emprego ou ben porque ter un traballo non sempre permite saír da pobreza. Cómpre crear oportunidades laborais con condicións decentes e estimular a economía sen fomentar as desigualdades nin prexudicar o medio ambiente, así como poñer fin ao traballo infantil e á explotación.

ODS 9: Industria, innovación e infraestrutura
ODS 9: Industria, innovación e infraestrutura

Construír infraestruturas resilientes, promover a industrialización sustentable e fomentar a innovación.

A innovación, así como as infraestruturas modernas e accesibles e mais as industrias sostibles que crean emprego, resultan fundamentais para o desenvolvemento. A tecnoloxía permite atopar solucións a problemas ambientais e económicos, mentres que o acceso ás TIC e a internet debe ser igualitario para promover o coñecemento e o emprendemento, tamén nos países menos adiantados.

ODS 10: Redución das desigualdades
ODS 10: Redución das desigualdades

Reducir a desigualdade en e entre os países.

Non todos os países teñen os mesmos ingresos nin o mesmo acceso aos servizos e recursos, e tamén dentro de cada país existen desigualdades, polo que é preciso aplicar políticas que presten especial atención ás necesidades das poboacións desfavorecidas e marxinadas. Os países enriquecidos poden apoiar a aqueles estados que o necesiten a través da Axuda Oficial ao Desenvolvemento.

ODS 11: Cidades e comunidades sostibles
ODS 11: Cidades e comunidades sostibles

Lograr que as cidades sexan máis inclusivas, seguras, resilientes e sustentables.

As cidades permitiron prosperar a moitas persoas, pero para que continúen sendo fonte de emprego e riqueza deben seguir ofrecendo servizos, vivendas e infraestruturas axeitadas sen deteriorar o medio ambiente nin o patrimonio cultural. Cómpre actuar sobre os barrios marxinais, así como facilitar a participación da veciñanza na xestión de calquera asentamento humano.

ODS 12: Produción e consumo responsables
ODS 12: Produción e consumo responsables

Garantir modalidades de consumo e produción sustentables.

Pódense producir máis e mellores cousas con menos recursos, só hai que empregalos dun xeito eficiente e respectuoso coa natureza e coas persoas. Débese reducir o desperdicio de alimentos, fomentar os cultivos ecolóxicos e minguar os residuos que xeramos. Tamén o turismo pode ser sostible, así coma os transportes ou as compras que fan as administracións públicas responsables.

ODS 13: Acción polo clima
ODS 13: Acción polo clima

Adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático e os seus efectos.

As persoas viven na súa propia pel as consecuencias do cambio climático, coma a seca ou as inundacións. Os gases de efecto invernadoiro que produce a actividade humana acentúan a ameaza a nivel global, xa que as emisións na nosa zona prexudican a poboacións afastadas, e viceversa. A solución pasa por adoptar políticas ao respecto e por concienciar sobre as medidas que podemos tomar.

ODS 14: Vida submarina
ODS 14: Vida submarina

Conservar e utilizar de forma sustentable os océanos, os mares e os recursos mariños.

A auga do mar vese afectada pola contaminación producida en terra, polo que cómpre non só evitala senón tamén restaurar os ecosistemas mariños. Ao mesmo tempo, débese regular a pesca en base a criterios científicos, así como acabar con prácticas ilegais e destrutivas, un proceso no que hai que ter en conta as embarcacións artesanais. Tamén hai que protexer as zonas máis sensibles.

ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres
ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres

Xestionar de maneira sustentable os bosques, loitar contra a desertización, deter e inverter a degradación das terras e deter a perda de diversidade.

Os bosques son fundamentais para combater o cambio climático, ademais de proporcionar alimento e refuxio, pero a deforestación e a desertificación avanzan debido á actividade humana, afectando á vida de milleiros de persoas. É imprescindible velar pola súa conservación, recuperación e emprego sostible, mesmo actuando contra a caza furtiva e o tráfico de especies protexidas.

ODS 16: Paz, xustiza e institucións sólidas
ODS 16: Paz, xustiza e institucións sólidas

Promover sociedades xustas, pacíficas e inclusivas.

O acceso á xustiza debe ser universal e as institucións deben ser responsables, polo que resulta necesario acabar coa corrupción existente no poder xudicial e a policía de moitos países. Ademais, hai que pór fin á violencia, o tráfico de armas e a delincuencia organizada. Ademais, as nenas e nenos teñen dereitos a seren rexistrados ao nacer e débense protexer as liberdades fundamentais de todas as persoas.

ODS 17: Alianzas para lograr os obxectivos
ODS 17: Alianzas para lograr os obxectivos

Revitalizar a Alianza Mundial para o Desenvolvemento Sostible.

Para que unha axenda de desenvolvemento sostible sexa eficaz precísanse alianzas entre os gobernos, o sector privado e a sociedade civil. Estas alianzas constrúense sobre principios e valores compartidos, e créanse a nivel local, rexional, estatal e mundial. Os países máis desenvolvidos teñen a responsabilidade de apoiar a aqueles menos adiantados para mellorar a vida das persoas.

    Este sitio web almacena cookies no seu computador. Estas cookies utilízanse para recompilar información sobre como interactúa co noso sitio web e permítenos lembralo. Utilizamos esta información para mellorar e personalizar a súa experiencia de navegación e para obter estatísticas e métricas sobre os nosos visitantes tanto neste sitio web como noutros medios. Para obter máis información sobre as cookies que utilizamos, pomos a disposición a nosa Política de cookies.
    Máis información